Algemene voorwaarden van Verhuur Avontuur gevestigd in Haaren, Nederland. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 80805949

Artikel 1 DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.1.1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die door Verhuur Avontuur worden gebruikt in het kader van de verhuur van scooters en overige aanverwante services.

1.1.2. Huurder: de (rechts)persoon die van Verhuur Avontuur een voertuig huurt;

1.1.3. Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Verhuur Avontuur en de huurder;

1.1.4. Scooter: het voertuig dat door de huurder van Verhuur Avontuur wordt gehuurd;

1.1.5. Bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de scooter is opgegeven;

1.1.6. Website: de website verhuuravontuur.nl die door Verhuur Avontuur wordt beheerd.

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Verhuur Avontuur en de huurder.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk met instemming van Verhuur Avontuur worden gemaakt.

2.3. Bij strijdigheid tussen de tekst van de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2.4. Verhuur Avontuur is bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.5. Verhuur Avontuur is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.6. Verhuur Avontuur heeft de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen aan de scooters en overige services, afgebeeld en omschreven op haar website, brochures en ander promotiemateriaal.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

3.1.1. Doordat de huurder en Verhuur Avontuur de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of

3.1.2. Doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website en email heeft doorlopen en de betaling heeft voldaan.

3.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en Verhuur Avontuur de betaling heeft ontvangen, stuurt Verhuur Avontuur de huurder een bevestiging per mail, tenzij Verhuur Avontuur de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert.

3.3. Voor of na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, binden Verhuur Avontuur slechts nadat deze schriftelijk door haar aan de huurder zijn bevestigd.

Artikel 4 ANNULERING VAN DE RESERVERING DOOR VERHUUR AVONTUUR

4.1. Verhuur Avontuur is bevoegd de reservering te annuleren, nadat aan de huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de scooter te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de scooter schade zal ontstaan aan de scooter of het te niet gaan van de scooter die door de huurder is gereserveerd en Verhuur Avontuur geen vergelijkbare scooter ter beschikking kan stellen.

4.2. Indien Verhuur Avontuur de reservering wegens overmacht annuleert, zal Verhuur Avontuur er alles aan doen wat mogelijk is om het euvel zo correct mogelijk te verhelpen of een gepast alternatief voor te stellen.

4.3. Bij annulering van de reservering is Verhuur Avontuur niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5 OVEREENKOMST

5.1. Het in gebruik nemen van het gehuurde goed impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de hiernavolgende huurvoorwaarden. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De huurder zal het gehuurde goed enkel voor niet-commerciële doeleinden mogen gebruiken. De huurder verklaart uitdrukkelijk over de vereiste vaardigheid en geschiktheid te beschikken om het gehuurde goed te gebruiken en eveneens te voldoen aan alle wettelijke vereisten gesteld voor het gebruik ervan. De huurder zal het gehuurde goed met uitsluiting van ieder ander persoon persoonlijk gebruiken en hij verbindt zich er toe het gehuurde goed niet onder te verhuren, over te dragen of ter beschikking te stellen van derden.

5.2. De huurder zal bij het gebruik van het gehuurde goed alle wettelijke voorschriften respecteren en alle boetes en schade, welke het gevolg zouden zijn van de niet-naleving, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de huurder.

5.3. Wanneer een bestuurder probeert zijn wettelijke verplichtingen te ontkomen, blijft de ondertekende aansprakelijk. Deze overeenkomst bevat een afbeelding van het gehuurde voertuig hebben, welke gebruikt wordt om reeds bestaande schade bij vertrek kenbaar te maken door deze schade op de afbeelding aan te duiden. De huurder kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

5.4. De overeenkomst wordt na het inleveren van het gehuurde goed en afhandeling van administratie ontbonden. Indien de huurder de verbintenissen van huidige overeenkomst niet nakomt, kan de verhuurder de verhuring onmiddellijk en zonder voorafgaande melding en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen en het gehuurde goed onmiddellijk terug in bezit nemen op eender welk tijdstip en ongeacht waar het zich bevindt. De huurder zal in dat geval de huurprijs verschuldigd zijn van de in de overeenkomst bepaalde periode, zonder dat hij de huurprijs die reeds betaald zou zijn, kan terugvorderen.

Artikel 6 BESTUURDER

6.1. De minimumleeftijd van de huurder/bestuurder van de gehuurde Vespa is 18 jaar, conform de, door de verzekeringsmaatschappij opgelegde voorwaarden.

6.2. De huurder dient bij ondertekening van dit contract zijn ID-kaart of paspoort en rijbewijs te tonen. De huurder verklaart bij ondertekening van dit contract dat hijzelf beschikt over het vereiste rijbewijs om het gehuurde goed in het verkeer te brengen. Voor een snorscooter is een geldig AM-rijbewijs nodig. Een voorlopig rijbewijs wordt in geen enkel geval toegelaten. Bij inbreuken op de wetgeving zullen de daaruit voortvloeiende boetes of kosten steeds worden verhaald op de huurder.

Artikel 7 HUURPERIODE, AFHALEN EN INLEVERING

7.1. Het gehuurde goed kan binnen de door Verhuur Avontuur vooropgestelde uren afgehaald en ingeleverd worden, tenzij anders overeengekomen. Indien het gehuurde goed niet binnen de afgesproken huurtijd bij de verhuurder is ingeleverd, is de huurder aan de verhuurder een mogelijke vergoeding + de extra huur van het aantal dagen, verschuldigd. Bij langer gebruik van het gehuurde goed dan overeengekomen, loopt de huur automatisch verder en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht.

7.2. De huurder erkent voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de werking en veiligheid van het gehuurde goed (informatieverplichting).  

7.3. Het gehuurde goed dient op dezelfde plaats ingeleverd te worden als de plaats van afhaling, tenzij anders overeengekomen. De huurder zal tevens het scooterdocument (kentekenbewijs), alsook alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (zoals spiegel, nummerplaat, enzovoort) aan de verhuurder overhandigen.

7.4. Het eerder inleveren van het gehuurde goed geeft geen aanleiding tot terugbetaling van gedeeltelijke huur. Bij laattijdige inlevering (later dan het tijdstip van overeenkomst) geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot aanrekening van €15,00 per begonnen uur. Het niet terug inleveren van het gehuurde goed, zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen.

Artikel 8 STAAT VAN HET GEHUURDE

8.1. De verhuurder verbindt zich er toe de verhuurde Vespa in goede staat van onderhoud aan de huurder te leveren, op de vooraf overeengekomen datum. De verhuurder verbindt zich ertoe dat de verhuurde Vespa voldoet aan alle technische kwalificaties, die het gebruik en het rustig genot van de Vespa verzekeren.

8.2. De huurder dient voor zijn vertrek de staat van het gehuurde goed te controleren, alsook de scooter documenten, nummerplaat, chassisnummer, enzovoort. De huurder erkent het hierboven omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde goed in dezelfde staat ingeleverd wordt.

Artikel 9 HUURPRIJS EN BETALING

9.1. Het totaal van de huurprijs dient als laatste stap van de online reservering te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hiervan is de verhuurder niet verantwoordelijk voor ongewilde vergissingen bij het reserveren van de voertuigen of voor overmacht van welke aard dan ook waardoor de verhuring niet kan doorgaan. De verhuurder zal hiervoor nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.

9.2. De huurprijs omvat: Vespa, eventueel gereserveerde opties, ART-4 kettingslot, volle brandstoftank, technische uitleg met tips & tricks bij vertrek, technische bijstand & pechhulp, goed-weer-garantie, WA-verzekering, 21% BTW en uitgestippelde route op 1 navigatiesysteem per reservering.

9.3. De huurprijs omvat niet: de kosten van de reparatie aan motor en mechaniek ten gevolge van slecht gebruik door de huurder, de kosten van onoordeelkundig gebruik, opzet, oneigenlijk gebruik (zoals rijden op niet verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enzovoort) en/of een verzekering van persoonlijke bezittingen.

Artikel 10 HUURPRIJS GROEPSRESERVERING

10.1. Bij een reservering van 8 of meer Vespa’s, wordt deze beschouwd als groepsreservering. Bij deze groepsreservering is men verplicht vergezeld te worden door één of meerdere begeleiders (meerprijs op huurtarief) o.w.v. veiligheidsredenen.

10.2. Indien men van de gemaakte groepsreservering wenst af te wijken met betrekking tot begeleiders zal er een meerprijs van €200.- worden aangerekend voor verhoogd risico. In dit geval zal ook de huurder steeds verantwoordelijk blijven voor de gemaakte kosten en/of schade.

Artikel 11 GEBRUIK

11.1. Het is verboden het gehuurde goed te gebruiken om te duwen of te slepen, te gebruiken voor betaald goederen- of personenverkeer, of te gebruiken voor wedstrijden en snelheidsproeven.

11.2. Het is verboden om stickers op het gehuurde goed aan te brengen.

11.3. Tijdens het gebruik van het voertuig dient een gepaste actie genomen (telefonisch contact met Verhuur Avontuur) te worden wanneer waarschuwingslampjes oplichten.

11.4. Wanneer er tijdens de huurperiode technische problemen zijn, dient de verhuurder meteen hiervan op de hoogte gebracht te worden. Respectievelijke telefoonnummers worden bij vertrek meegegeven. De verhuurder zal alles doen wat mogelijk is om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen of van bijstand te voorzien.

11.5. De huurder of gebruiker ontlast de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enzovoort die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak was van het ongeval of de schade. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten.

11.6. De huurder zal de verhuurder direct, dezelfde dag, in kennis stellen van eender welk ongeval, schadegeval, vernieling of verdwijning waarbij het gehuurde goed betrokken is (meldingsplicht).

11.7. In geval van een aanrijding verplicht de huurder zich er toe een schriftelijk volledig ingevuld schadeformulier en/of eventueel proces-verbaal voor te leggen aan de verhuurder. De huurder zal zich onthouden enige nadelige (aansprakelijkheids-)erkentenis te doen. Indien eender welke eis of aanklacht wordt ingediend wegens dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendom, toestand, gebruik of benutting van het gehuurde goed, dient de huurder de verhuurder hiervan direct in kennis te stellen en de verhuurder een exemplaar te verschaffen van iedere vordering, kennisgeving, dagvaarding, procedure en pleidooi welke hij in verband hiermee heeft ontvangen terwijl hij met de verhuurder dient samen te werken bij de verdediging hiervan.

11.8. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden. Indien de huurder niet (tijdig) aan bovenvermelde meldingsplicht voldoet en dit zou leiden tot verlies van aanspraak op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade/het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden is de huurder voor deze schade aansprakelijk en zal hij de verhuurder hiervoor vrijwaren.

Artikel 12 WAARBORG

12.1. De contant of giraal betaalbare borgsom per Vespa bedraagt €300,00 met een maximum van €1.800,00. Deze borgsom ontvangt de huurder binnen 48 uur terug op zijn rekening ongeacht of er contant of giraal betaald is, indien de Vespa onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht wordt.

12.2. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de gestorte waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen tezamen betaald, voor danwel door een gehele groep, kan en zal hiervoor, indien nodig, in het geheel door verhuurder worden aangewend.

12.3. In geval van verdwijning/diefstal of totaal verlies van het gehuurde goed, blijft de huurder in alle gevallen verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten en/of schade en behoudt de verhuurder het recht om de vervangingswaarde volledig aan te rekenen aan de huurder.

Artikel 13 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

13.1. Het gehuurde goed is door de verhuurder in Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd voor de huurder. De huurder verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van alle bepalingen van de verzekeringspolis en hij verbindt zich er toe alle bepalingen van deze polis die hem aanbelangen, stipt na te komen. Op verzoek kan hij beschikken over een exemplaar van de polis.

13.2. Indien door het gedrag of de wanprestatie van de huurder één of meerdere risico’s en/of waarborgen gedekt door de verzekeringspolis, zouden geschorst of geannuleerd worden, verbindt de huurder zich er toe de verhuurder te vrijwaren voor alle schade die ingevolge hiervan in hoofde van de verhuurder zou kunnen ontstaan.

13.3. In geval van schade of letsel aan derden, kunnen mogelijke daaruit voortvloeiende kosten verhaald worden op de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder. De huurder wordt in dit geval een eigen risico van maximaal €1.000,00 aangerekend. Dit staat los van de borg.

13.3.1. De huurder heeft de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen tot €500,00 voor €25,00 per Vespa per afgesloten huurtermijn.

In dat geval heeft u dus een eigen risico van €500,00 op uw WA-verzekering.

13.4. Conform de Nederlandse Verzekeringswetgeving kunnen in geval van eigen letsel en mogelijke daaruit voortvloeiende kosten van de chauffeur niet verhaald worden op de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder.

13.5. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot het gehuurde goed geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de genoemde WA-verzekering. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen, die door de huurder gewenst mochten worden, dienen door de huurder zelf en voor eigen rekening te worden afgesloten.

13.6. Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden, opgegeven te worden. Wordt het voertuig opgeëist omwille van smokkel, wapenbezit, handel of vervoer van verdovende middelen, of om welke andere reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en zullen alle uitgaven rechtstreeks aan de huurder doorgerekend worden.

Artikel 14 SCHADELOOSSTELLING

14.1. De huurder zal de verhuurder volledig schadeloosstellen en vrijwaren tegen:

14.1.1. Eender welk verlies, diefstal of opzettelijke vernieling van het gehuurde goed en de inhoud hiervan.

14.1.2. Eender welk verlies, schade, eis, vordering, kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten en advocaatkosten) welke ontstaan uit of in verband staan met het gebruik, de werking of de toestand (met inbegrip van alle al dan niet door één der partijen ontdekte defecten) van het gehuurde goed.

14.1.3. Eender welke schade aan derden veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelde voor zover deze niet gedekt is door de WA-polis of niet ten laste wordt genomen door de WA-verzekeraar.

14.2. De huurder doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal ten opzichte van de verhuurder, zijn personeel, vrije medewerkers en vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan door deze voor, tijdens of na een activiteit waar de verhuurder betrokken is/was. Deze afstand van verhaal geldt zowel voor schade geleden door de huurder zelf, of haar aangestelde, als voor schade geleden door de verhuurder, of haar aangestelde veroorzaakt en te vergoeden aan derden.

14.3. De huurder verbindt zich er toe de verhuurder te allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen de verhuurder zouden instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden van de verhuurder, zijn personeel en vertegenwoordigers.

Artikel 15 KLACHTEN & GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1. Elke klacht dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van de verhuurder. Om geldig te zijn dient dit binnen veertien dagen na ritdatum te gebeuren. Laattijdige klachten zullen niet meer behandeld worden.

15.2. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Verhuur Avontuur gevestigd is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.